วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว
               สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวลลิตา  พันธุ์ชุม  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 หมู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึงค่ะ  บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา   ซึ่งดิฉันหวังว่า  เนื้อหาในบล็อกนี้อาจเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนได้ 
วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  PC54505                                               

(Innovation, Technology and Information in Education)

อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาคเรียนที่ 1 / 2556
คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
               1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและ สารสนเทศทางการศึกษาได้
               2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
               3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
               5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
               6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
               7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
               8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
               10.  ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               11.  ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               12.  ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้เนื้อหาบทเรียน


               หน่วยการเรียนที่ แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
                หน่วยการเรียนที่ จิตวิทยาการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
                หน่วยการเรียนที่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
                หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
                หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
                หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

               1.  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
               2.  เทคนิควิธีสอน
                         2.1  การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                         2.2  การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                         2.3  การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
          -  การซักถาม
          -  การอภิปราย
          -  การทำแบบฝึกหัด
          -  การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง

               1)  ความมีเหตุผล
               2)  ความพอประมาณ
               3)  ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี

                         -  เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง

                         -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

               ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
               -  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
   -  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
   -  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
   -  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
   -  มีความคิดสร้างสรรค์
   -  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
   -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้

                1.  ห้องสมุด
                2.  อินเตอร์เน็ต
                3.  เอกสารประกอบการสอน
                4.  ตัวอย่างเว็บบล็อก
                5.  สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
                6.  ชุมชนท้องถิ่น
ความซื่อสัตย์  (Integriry)

               เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ  (competency)  อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
               การจัดการเรียนการสอน  วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู  ในภาคเรียนที่ 1/2556 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้

ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์

               1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
               2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
               3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
               4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
               5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากกความหวาดระแวง
               6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
               7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
               8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
               9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
               10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
               11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
               12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้


เศรษฐกิจพอเพียง


ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
               1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
               2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
               3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต


โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้

               1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ


               2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต


ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html