วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  PC54505                                               

(Innovation, Technology and Information in Education)

อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาคเรียนที่ 1 / 2556
คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
               1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและ สารสนเทศทางการศึกษาได้
               2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
               3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
               5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
               6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
               7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
               8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
               10.  ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               11.  ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               12.  ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้เนื้อหาบทเรียน


               หน่วยการเรียนที่ แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
                หน่วยการเรียนที่ จิตวิทยาการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
                หน่วยการเรียนที่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
                หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
                หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
                หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

               1.  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
               2.  เทคนิควิธีสอน
                         2.1  การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                         2.2  การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                         2.3  การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
          -  การซักถาม
          -  การอภิปราย
          -  การทำแบบฝึกหัด
          -  การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง

               1)  ความมีเหตุผล
               2)  ความพอประมาณ
               3)  ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี

                         -  เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง

                         -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

               ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
               -  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
   -  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
   -  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
   -  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
   -  มีความคิดสร้างสรรค์
   -  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
   -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้

                1.  ห้องสมุด
                2.  อินเตอร์เน็ต
                3.  เอกสารประกอบการสอน
                4.  ตัวอย่างเว็บบล็อก
                5.  สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
                6.  ชุมชนท้องถิ่น
ความซื่อสัตย์  (Integriry)

               เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ  (competency)  อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
               การจัดการเรียนการสอน  วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู  ในภาคเรียนที่ 1/2556 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้

ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์

               1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
               2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
               3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
               4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
               5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากกความหวาดระแวง
               6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
               7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
               8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
               9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
               10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
               11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
               12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้


เศรษฐกิจพอเพียง


ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
               1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
               2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
               3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต


โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้

               1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ


               2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต


ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html

24 ความคิดเห็น:

 1. โอลีฟ หัวบล๊อกสวยดีนะ ส่วนเรื่องสันสันก็ชวนน่าอ่านเพราะมีความหลากหลาย และอยากให้ปรับอย่างแรกเลยคือ รูปในหลวง ต้องอยู่ให้สูงที่สุด เหมาะมันคือเรื่องของความเหมาะสมน่ะ ส่วนเมนูซ้ายและขวา ขอให้จัดให้ยาวเสมอกับตรงกลางจ๊ะ โดยเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับ ;")

  ตอบลบ
 2. บล็อกสวยมาก น่ารักดี เนื้อหาก้เอยะน่าสนใจดูแล้วสบายตา

  ตอบลบ
 3. บล็อกของลลิตาทำได้สวยงามมากๆน่ หัวบล็อกใช้สีสีที่สดใส ดูแล้วสะดุดตาดีน่าสนใจมาก
  ส่วนเนื้อหาก็อ่านง่านสบายตา ส่วนเรื่องรูปภาพน่ต้อจัดให้รูปในหลวงอยู่ด้านบนสุดน๊จ๊ ^^ ก็ขอให้ทำผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไปนะค่ะ

  ตอบลบ
 4. บล็อกสวยมาก สีสันน่ารักดี อ่านง่าย สบายตา

  ตอบลบ
 5. หัวบล๊อกสวยดีนะ สีสันสดใส ดูสบายตาดี เนื้อหากระชับ ไม่มากจนเกินไป ไม่น้อยจนเกินไป สีใส น่าสนใจ ดึงดูด

  ตอบลบ
 6. หัวบล็อกทำได้สวนงามมากค่ องค์ประกอบครบ โดยรวมถือว่าดีมากกกเรยค่ะ

  ตอบลบ
 7. เนื้อหาน่าสนใจมากเลยค่ะ สีตัวหนังสือดูแล้วสบายตาดี การตกแต่งบล็อกน่ารักดีนะ ดูธรรมชาติ ใส ๆ รวม ๆ แล้วโอเครเลยค่ะ :"]

  ตอบลบ
 8. เนื้อหาแน่นมาก สีบล็อกหวาน สวย น่ารัก ชอบอ่ะ :)

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. หัวบล๊อกสวย เนื้อหาโอเค แต่อยากให้โอลีฟเปลี้ยนตรงรูปในหลวงอ่ะ ในขึ้นไปอยู๋ข้างบนสุด .... ภาพรวมดูดี

  ตอบลบ
 11. หัวบล็อกออกแบบได้สวย ตัวหนังสือชัด ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือมีสีสัน ตัวใหญ่ น่าอ่าน ดูไม่เบื่อง่าย ด้านข้าง จัดแต่งสวยงาม น่าสนใจ โดยรวมสวยมากๆ ^^

  ตอบลบ
 12. บล๊อคนี้เข้ามาแล้วรู้สึก สดชื่น ดูแล้วสบายตาหัวบล๊อคออกแบบก็สวยดีครับเนื้อหาและองประกอบต่าง ๆ ก็ครบครับ
  ภาพร่วมถือว่าดีครับ

  ตอบลบ
 13. หัวบล็อกออกแบบได้น่ารักมาก ตัวหนังสือชัดเจน สีสันสดใส ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสืออ่านได้ง่าย สีสันสดใส มีรูปภาพ ทำให้น่าอ่าน เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างมีเพลง วิดีโอ บทความ รูปภาพ จัดแต่งได้สวยงามและสีบล็อกดูอ่อนหวานสบายตา โดยรวมสวยมากจ๊ะ

  ตอบลบ
 14. เริ่มจากหัวบล็อกเด่น ออกแบบได้สวยมาก ในเรื่องของเนื้อหาเหมาะสม ถือว่าจัดเรียบเรียงเนื้อหาได้ดี อ่านแล้วตรงตามหัวข้อตามเนื้อหา สีตัวอักษรอ่านแล้วสบายตา องค์ประกอบด้านข้างมี สื่อวีดีโอและรูปภาพเหมาะสมดี ถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจมากค่ะ

  ตอบลบ
 15. บล็อกออกแบบได้สวยมาก แนวหวานๆ ตัวหนังสือกำลังพอดี น่าอ่าน สัสันในตัวหนังสือ มีหลากหลายดูแล้วเพลินตามาก มีการเว้นช่องว่างให้พักสายตาเป็นช่วงๆ มีวีดีโอ และเนื้อหาที่น่าชม และฟังมาก โดยรวมแล้วสวยหวานมากน่าอ่านและศึกษามาก

  ตอบลบ
 16. บล็อกออกแบบได้สวยมาก แนวหวานๆ ตัวหนังสือกำลังพอดี น่าอ่าน สัสันในตัวหนังสือ มีหลากหลายดูแล้วเพลินตามาก มีการเว้นช่องว่างให้พักสายตาเป็นช่วงๆ มีวีดีโอ และเนื้อหาที่น่าชม และฟังมาก โดยรวมแล้วสวยหวานมากน่าอ่านและน่าศึกษามาก


  เกี่ยวกับฉัน
  ภาพถ่ายของฉัน

  Lalita punchum

  ดูโปรไฟล์ทั้งหมดของฉัน

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  ศูนย์ขับเคลี่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
  มูลนิธิชัยพัฒนา
  พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับความซื่อสัตย์
  ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เศรษฐกิจพอเพียง
  นวัตกรรม
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ข่าวการศึกษา

  คลังบทความของบล็อก

  ▼ 2013 (2)
  ▼ มิถุนายน (2)
  แนะนำตัว สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสา...
  วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC5...


  Winnie The Pooh Glitter
  อาจารย์ผู้สอน
  อาจารย์ผู้สอน
  อาจารย์วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
  couter
  Tourism
  รายชื่อนักศึกษา คบ. 2 คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2

  ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
  จักรี อุดมกิจนุภาพ
  เอกพันธ์ ฮ้อจงเจริญ
  พัชรี ภูจันมา
  ธนัชพร กงสะเด็น
  เสาวนีย์ ศรีบัวอ่ำ
  ศิริรัตน์ บุตรสอน
  กัมพล อุบลภาพ
  ทวีเอก เจริญรัตนชัยยง
  ทัศนัย ชราศรี
  ธฤต ใจปัญญา
  ทศวรรษ พันธ์ชาติ
  กนกพร ไชยคำจันทร์
  วนิดา ศิริเขตร
  สาวิตรี คุ้มญาติ
  อินธิรา นาโสม
  จักรกฤษ สำราญ
  วนิดา เดชนอก
  สรียา ศุขเขษม
  อภิชญา สว่างเกตุ
  ฉัตฑริกา สุขกระโทก
  พีรพัฒน์ หะยะมิน
  สรีวรรณ ศุขเขษม
  ลัดดารัตน์ ม่วงแก้ว
  จันทิมา ท้าวญาติ
  กนกรัตน์ เสมทับ
  ปิยะพงษ์ เสนารถ
  กมลรัตน์ อินสอน
  ศักรินทร์ สุขแสวง
  เตือนใจ บุญเรือง
  นัทธพงศ์ พวงทิพย์
  อรวรรณ ผิวขาว
  สาธิต ขำอิ่ม
  ศุภศจี เตชะดี
  ปัญญาพล ย่งกรับ
  เสาวนีย์ โกมล
  วิษณุ พลดอน
  อรพิน ศรีตะการ
  อัครฉัตร ชัยเสนา
  ลัดดาวัลย์ ร่วมเกล้า

  การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

  เทมเพลต Picture Window. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

  ตอบลบ
 17. หัวบล๊อกน่ารักสีสันโดดเด่นดึงดูดความสนใจได้ดีตัวหนังสือน่ารักดีในส่วนของเนื้อหาอ่านง่ายดีพื้นหลังสีสันสดในมาส่วนประกอบด้านข้าครบถ้วนส่วยงามดีโดยรวมแล้วดีมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 18. หัวบล็อกสวยงามมากค่ะน่ารักดี แต่พื้นหลังโดนเด่นเกินไปมันทำให้ตัวหนังสือไม่เด่น
  เนื้อหามากพอสมควร และน่าสนใจ ตัวหนังสือสีสวยงามสบายตาอ่านได้ง่าย
  และลิงค์ด้านข้างมีเนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ

  ตอบลบ
 19. หัวบล๊อคสวยจัง มีการใส่สีหวานๆน่ารักดีค่ะ สีพื้นหลังก้ไม่เข้มจนเกินไป รูปพื้นหลังเด่นมากค่ะ อ่านตัวหนังสือแล้วสบายตา มีการเว้นระยะของข้อความ สีตัวหนังสือ่านสบายตาดีค่ะ ทำให้มีช่วงที่พักสายตา ตกแต่งได้น่ารักดีจ๊ะ เนื้อหาและรูปภาพก้มีสีสันสวยงาม จ๊ะ

  ตอบลบ
 20. สวัสดี "โอลีฟ" จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกอื่นๆมากสีสันสดใสดี แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร ตัวหนังสือดูแล้วน่าอ่านมากอ่านง่ายดี มีรูปภาพประกอบที่เข้ากับเนื้อเรื่อง และ องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก ส่วนคลิปวีดีโอมีสอดแทรกในส่วนเนื้อหาของเทคโนโลยีเพื่อให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน สรุปแล้วทำออกมาได้ดีมาก

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะ โอลีฟ เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้สะดุดตามากค่ะ หัวบล็อกตกแต่งได้น่ารัก สดใส และสวยงามมากค่ะ เนื้อหาก็ครบถ้วนดีมากค่ะ พื้นหลังรปภาพน่ารักดีค่ะ ตัวหนังสืออ่านง่ายไม่แสบตาเลยค่ะ ส่วนประกปบข้างๆก็น่าสนใจมากค่ะดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเลยค่ะ โดยรวมถือว่าทำได้ดีมากๆๆเลยนะคะ

  ตอบลบ
 22. การที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกของโอลีฟ เริ่มจากหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกคนอื่นๆ แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร แต่ตัวหนังสือสีสดใสดี มีรูปภาพที่เข้ากับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก วิดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาก็ได้ เหมาะสมกับการนำศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วสวยและดุดีมาก น่าเอาไปเป็นตัวอย่างในการทำบล็อก แต่ตัวหนังสือในเนื้อหาสีเดียวกับพื้นหลังเกินไป

  ตอบลบ
 23. ก็ขอสวัสดีน่ะคับ จากการได้เข้ามาสำรวจบล็อกของเทอน่ะคับ ตัวหนังสือน่ะคับสีกับพื้อนโดยใช้เดียวกันด้วย เปนการตัดสี ก็เปนความคิดที่ดีน่ะคับ ตัวหนังสือตรงเนื้อหา เล็กไปป่าวคับ หัวบล็อกสีสันสดใสดีคับ ตัวหนังสือจัดได้เหมาะสมดี
  คับผม ภาพรวมดูเเล้วบล็อกนี้ ดูหวานเเหววดี สะดุดตาคับ สวยงามคับ เอาไปเลย 9 เต็ม 10 คับผม

  ตอบลบ